Powiat Miński

Cegłów_-_gotycki_kościół_pw._św._Jana_Chrzciciela.jpg Dębe_Wielkie_-_kościół_pw._św._Piotra_i_Pawła.jpg 

Cegłów - gotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela           Dębe Wielkie - kościół pw. św. Piotra i Pawła

 

Kałuszyn_-_rynek_miejski.jpg Mińsk_Mazowiecki_-_Miejski_Dom_Kultury_w_pałacu_Dernałowiczó.jpg

Kałuszyn - rynek miejski                                          Mińsk Mazowiecki - Miejski Dom Kultury w pałacu Dernałowiczów

 

Pałac_w_Dłużewie.jpg Starostwo_Powiatowe_w_Mińsku_Mazowieckim.jpg

Pałac w Dłużewie                                                    Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Powiat miński jest jednym z największych powiatów województwa mazowieckiego, obejmującym obszar 1164 km2 i zamieszkanym przez ponad 149 tys. mieszkańców. Na zachodzie graniczy ze stolicą kraju – Warszawą, a ponadto z powiatami: otwockim, garwolińskim, siedleckim, węgrowskim i wołomińskim. Na jego obszarze znajdują się miasta Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, gminy miejsko-wiejskie: Halinów, Kałuszyn, Mrozy oraz gminy wiejskie: Mińsk Mazowiecki, Dębe Wielkie, Stanisławów, Dobre, Jakubów, Cegłów, Latowicz i Siennica.

Powiat miński swoją pomyślność gospodarczą w dużej mierze zawdzięcza bezpośredniemu sąsiedztwu Warszawy oraz biegnącym przez jego teren międzynarodowym szlakom komunikacyjnym: drodze międzynarodowej Berlin – Warszawa - Moskwa oraz linii kolejowej, łączącej Berlin z Moskwą.

Głównym zadaniem samorządów lokalnych z terenu powiatu mińskiego jest niezmiennie modernizacja sieci dróg, jak również budowa urządzeń komunalnych. W minionej dekadzie samorządom większości gmin udało się dynamicznie rozwinąć infrastrukturę komunalną – budowano wodociągi i stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków i gazociągi.

Nastąpiła również znaczna poprawa infrastruktury drogowej, w dużej mierze dzięki umiejętnemu wykorzystaniu środków unijnych. Obecnie trwa budowa zachodniej obwodnicy Mińska Mazowieckiego. W przyszłości przez teren kilku gmin będzie przebiegała autostrada.

Działania te, w połączeniu z zasobami w postaci terenów inwestycyjnych, prowadzą do aktywizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatu, skutkując intensywnym rozwojem sieci obiektów handlowo – usługowych. W powiecie mińskim funkcjonuje ponad dwanaście tysięcy podmiotów gospodarczych z przewagą prywatnego kapitału krajowego. Większość firm działa w zakresie: handlu, budownictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego oraz obsługi nieruchomości i usług. Atrakcyjne tereny inwestycyjne posiadają gminy Mrozy, Halinów i Mińsk Mazowiecki.

Strategicznymi celami rozwoju gospodarczego są: rozwój sieci handlowo – usługowej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwój budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej i agroturystyki. Rolniczy charakter gospodarki, który pozwolił zachować naturalne walory ziemi mińskiej, sprawia, że z roku na rok wzrasta znaczenie turystyki w planach rozwojowych większości gmin.

Na terenie Powiatu znajduje się znajduje się wiele cennych zabytków architektonicznych. W bardzo dobrym stanie zachowały się pałace w Janowie, Mariance, Wielgolesie i w Dębem Małym, pałac i dwór w Sinołęce, a także dwory w Dłużewie, Pogorzeli, Bożej Woli, Starej Niedziałce. Interesujące zabytki XIX –wiecznej architektury miejskiej przetrwały w Kałuszynie. Najcenniejszymi obiektami z okresu II Rzeczypospolitej są: murowana willa „Milusin” – dom marszałka Józefa Piłsudskiego, jak również posesje rodzin ministra Grabskiego oraz Jędrzeja Moraczewskiego w Sulejówku. Do pereł architektury sakralnej zalicza się gotycki kościół p.w. świętych Jana Chrzciciela i Andrzeja w Cegłowie z drewnianym ołtarzem z 1510 r. dłuta mistrza Lazarusa, ucznia szkoły Wita Stwosza. W Mińsku Mazowieckim najstarszym kościołem jest XVI – wieczny kościół p.w. NMP. Na uwagę zasługują: zespół dawnego klasztoru reformatów w Siennicy z XVIII w oraz barokowe wyposażenie posiada kościół w Latowiczu. Zachowały się dwie świątynie drewniane z XVIII wieku: kościół pw. św. Anny w Kiczkach (położony malowniczo nad stawem spiętrzonym na rzeczce Piasecznie) oraz kościół pw. świętych Wojciecha i Mikołaja w Jeruzalu, który wraz z całą miejscowością w 2005 r. stał się planem popularnego serialu TVP1 „Ranczo”. Kolejnym zabytkiem z terenu Powiatu Mińskiego znanym w kraju za sprawą serialu TVP jest kościół pw. św. Stanisława Kostki w Okuniewie, który można było podziwiać w nagrywanej tutaj od 2000 r. „Plebanii”.

Swoją przyrodniczą atrakcyjność Powiat Miński zawdzięcza leżącemu w jego granicach Mińskiemu Obszarowi Krajobrazowemu. Obejmuje on dorzecza rzek Mienia i Witówka na terenie kilku gmin. Występuje tu wiele roślin podległych ochronie całkowitej lub częściowej. W rejonie stawów rybnych w Rudzie i Gołębiówce mają swoje gniazda chronione gatunki ptaków, m.in. rybitwy czarne, bączki, zielonki, perkozy dwuczube i rdzawoszyje oraz ogorzałki.

W ramach Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzono sześć rezerwatów. Rezerwat „Jedlina” w gminie Cegłów o powierzchni 70 ha służy ochronie lasu wielogatunkowego z udziałem jodły. Rezerwat „Bagno Pogorzel” w gminie Mińsk Mazowiecki utworzono został dla ochrony torfowisk o powierzchni 48 ha, naturalnego zbiornika retencyjnego, śródleśnego bagna z kilkoma lustrami wody oraz występujących tutaj roślin, m.in. grzybieni północnych, rosiczki okrągłolistnej i widłaka jałowcowatego. Na terenie gminy Mrozy znajdują się cztery rezerwaty. „Rudka Sanatoryjna” jest rezerwatem leśnym utworzonym w celu ochrony lasu mieszanego z udziałem jodły. Wśród gatunków roślin chronionych występują tu: lilia złotogłów, pomocnik baldaszkowaty, turówka leśna i marzanka wonna. „Florianów” jest rezerwatem przyrody nieożywionej o powierzchni ok. 400 ha, służącym ochronie ciekawych form geomorfologicznych pochodzenia lodowcowego, w tym pokładów ozu (form polodowcowcowych w formie wydłużonych pagórków, wyniesionych na wysokość kilkunastu metrów wskutek nanoszenia piasku i żwiru przez wody płynące pod lodowcem lub w jego szczelinach), moreny czołowej oraz wydmy parabolicznej. W „Rogoźnicy” ochronie podlega bagno porośnięte roślinnością torfowiskową. Rezerwat „Przełom Witówki” sięga częściowo na teren sąsiedniej gminy Kałuszyn – można tu obejrzeć roślinność porastającą dolinę rzeki Witówki i jej dopływów m.in. łęgi przystrumykowe, łęgi wiązowo – jesionowe i olsy porzeczkowe (czyli lasy z udziałem olszy czarnej i czarnej porzeczki).

Ponadto część gminy Siennica znajduje się w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a północna część miasta Sulejówek i gminy Halinów w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. W ramach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie powiatu zlokalizowane są dwa rezerwaty. W rezerwacie „Wólczańska Góra” w gminie Siennica ochronie podlegają fragmenty ozu w miejscowości Wólka Dłużewska oraz malownicze wzgórza nad rzeką Świder. Częściowo na terenie gminy Siennica zlokalizowany jest również rezerwat krajobrazowy „Świder” o powierzchni 238 ha, gdzie celem ochrony jest zachowanie naturalnego charakteru rzeki Świder wraz z nadbrzeżną roślinnością (m.in. grzybienie białe), a także bogatej fauny wodnej (wydry). 

 

Wielgolas_-_Sanktuarium_Maryjne.jpg

Wielgolas - Sanktuarium Maryjne 

 

Wiśniew_-_zespół_sakralny_parafii_mariawickiej.jpg

Wiśniew - zespół sakralny parafii mariawickiej 

 

Ignaców_-_kościół_pw._św._Antoniego.jpg 

Ignaców - kościół pw. św. Antoniego